FRÅN CSR TILL SCR

Under 2015 utökade vi vårt ansvarstagande då vi gick från ett socialt ansvarstagande (Corporate Social Responsibility, CSR) till ett ansvarstagande för både hållbarhet och sociala frågor (Sustainability and Corporate Responsibility, SCR). Vårt nya arbetssätt innebär att vi nu kan erbjuda kläder med en ännu renare tillverkning. Vårt nya sätt att bidra till en rättvisare och mer hållbar värld går under beteckningen SCR som innebär att vi förbinder oss att följa internationell arbetsrätt, mänskliga rättigheter och miljöbestämmelser. På Hejco är vi djupt engagerade i dessa frågor och vår önskan är att vara ett företag som respekteras för våra värderingar, vår vision och vårt ansvarsfulla hållbarhetsarbete. Vi vill vara ett föredöme för hela klädbranschen.

TRANSPARENS FRÅN LEVERANTÖR TILL FABRIK
I omsorgen om miljön och arbetsmiljön har vi satt obligatoriska krav på våra leverantörer, som innebär att de inte får beställningar från oss förrän de offentliggör alla fabriker som tillverkar produkter för Hejco och genomgår vår granskning av social och miljömässig efterlevnad. Som ett led i vår granskningsprocess har vi under 2016 även tagit fram en lista med miljöfarliga kemikalier som vi vill begränsa. Därmed ligger vi helt i linje med den senaste EU-anpassade lagstiftningen som
inkluderar:

  • REACH-förordningen
  • POPs-förordningen
  • Förordningen om biocidprodukter
  • Produktsäkerhetsförordningen.
  • Kandidat-listan för SVHC-ämnen.

De flesta av våra produkter är också OEKO TEX-certifierade och som marknadsledare inom arbetskläder har vi valt att ta detta ett steg ytterligare. Under 2016 lanserade vi ett program för kemikalie-efterlevnad som låter oss ta fram provtagningspaket vilka på förfrågan kan göras tillgängliga för våra kunder. Denna transparens är vi både stolta över att kunna erbjuda våra medvetna kunder och mycket måna om att utveckla
vidare.

HEJCOS ANDRA SÄTT ATT GLOBALT VERKA FÖR ETT BÄTTRE ARBETSLIV
Vi har också anslutit oss till FN:s Global Compact-initiativ och följer deras 10 principer om företagsansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. För att säkerställa att vi upprätthåller en hög standard i vår uppförandekod bygger våra arbetsnormer på ILO:s (International Labour Organisation) riktlinjer och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna vad gäller tvångsarbete, barnarbete, föreningsfrihet, ersättning, arbetstider, hälsa och säkerhet i arbetet samt juridiskt bindande anställningsförhållanden.

På senaste tiden har andra kunder handlat det här